'

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2019 oraz raportu nr 31/2019 dotyczących umowy umożliwiającej pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji założeń strategicznych Spółki („Umowa”), niniejszym informuje, o podjęciu w dniu 29 maja 2019 r. decyzji w sprawie dokonania przydziału 15 (piętnastu) Obligacji Serii B1, o wartości nominalnej 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy) każda i łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy). Cena emisyjna jednej (1) Obligacji jest równa jej wartości nominalnej, tj. 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). Obligacje zostały zaoferowane w trybie art. 33 (2) Ustawy o Obligacjach. Zgodnie z Umową Obligacje Serii B1 zostały przydzielone EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND (Inwestor).

Ponadto zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestorowi w zamian za wypłacane na rzecz Emitenta poszczególne transze środków pieniężnych (zaangażowanie Inwestora będzie wynosiło łącznie do 44 000 000 PLN) zaoferowane zostaną obligacje o wartości nominalnej 100.000 PLN zamienne na akcje. Obligacje będą oferowane w 17 transzach. Emisja Obligacji serii B1 stanowi pierwszą transzę emisji obligacji objętych Umową. Obligacje serii B1 są obligacjami imiennymi zamiennymi na akcje zwykłe na okaziciela serii L, emitowanymi na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji obligacji imiennych zamiennych na akcje serii L podjętej w dniu 29 kwietnia 2019 r oraz Uchwały nr 1/05/2019 Zarządu Spółki dotyczącej przyjęcia warunków emisji obligacji podjętej w dniu 24 maja 2019 r., oraz w trybie określonym art. 448 i 449 Kodeksu spółek handlowych w zakresie warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego. Obligacje stanowią bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązania Emitenta.

Pozostałe główne warunki emisji obligacji serii B1 Spółki są następujące:

  • Seria: B1

  • Termin zapadalności: 24 maj 2020 r.

  • Wartość nominalna Obligacji: PLN 100 000 (sto tysięcy złotych)

  • Maksymalna wartość oferowanych Obligacji: PLN 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy)

  • Całkowita liczba oferowanych Obligacji: 15

  • Zamiana Obligacji na Akcje: Każda Obligacja uprawnia do świadczenia niepieniężnego polegającego na prawie Obligatariusza do objęcia w zamian za posiadane Obligacje odpowiedniej liczby Akcji. Cena zamiany obligacji dla jednej akcji wynosić będzie 90% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 10 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na akcje. Obligacje uprawniają do świadczenia pieniężnego, polegającego na zapłacie należnej kwoty, odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji w przypadku Wcześniejszego Wykupu Obligacji na żądanie Obligatariusza. Obligacje nie są oprocentowane.

  • Wcześniejszy Wykup: Emitentowi nie przysługuje prawo do żądania Wcześniejszego Wykupu Obligacji.

Zobacz także

Braster podpisał z inwestorem umowę warunkową, umożliwiającą pozyskanie finansowania na dalszy rozwój

Czytaj więcej
Braster podpisał z inwestorem umowę warunkową,  umożliwiającą pozyskanie finansowania na dalszy rozwój

Braster podpisał umowę na sprzedaż systemu Braster Pro w Indiach

Czytaj więcej
Braster podpisał umowę na sprzedaż systemu Braster Pro w Indiach

1 dzień 5 dni 1 miesiąc Okres od: do: Wolumen Kurs pl

Raty PayU to możliwość zapłacenia za zakupy w ratach (od 3 do nawet 36)

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień plików cookie w Twojej przeglądarce oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies