'

W związku z obserwowanym w ostatnim czasie spadkiem kursu akcji Spółki BRASTER S.A., Zarząd pragnie poinformować, że nie doszło w Spółce do jakichkolwiek zdarzeń uzasadniających obniżenie jej kapitalizacji.

Według najlepszej wiedzy Zarządu BRASTER sytuacja Spółki nie uległa zmianie ani nie pojawiły się czynniki, które wpłynęłyby na pogorszenie się jej sytuacji rynkowej lub finansowej. Zgodnie z opublikowanym w dniu 6 kwietnia 2018 roku raportem rocznym za rok 2017, Spółka na chwilę obecną dysponuje wystarczającą ilością środków finansowych by w tym roku realizować założenia przyjętej w 2017 roku aktualizacji strategii rozwoju BRASTER w zakresie ekspansji zagranicznej. Ponadto Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego.

BRASTER S.A. konsekwentnie realizuje strategię rozwoju i kontynuuje działania zmierzające do wzrostu sprzedaży Systemu BRASTER. Zarząd chce podkreślić, że cały czas prowadzone są intensywne prace nad wejściem na rynki zagraniczne. Na każdym z wybranych rynków zewnętrznych prowadzone rozmowy są na innym etapie zaawansowania – od wstępnych, do obejmujących już ustalenie szczegółów modelu biznesowego (np. sprzedaż konsumencka vs. sprzedaż do placówek medycznych, które będą świadczyć usługi kobietom) czy przygotowanie umów dystrybucyjnych. Prowadzone rozmowy z partnerami zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym, pokazują duże zainteresowanie środowiska medycznego Systemem BRASTER. Sam proces wprowadzenia musi obejmować wiele elementów i obszarów, począwszy od uzyskania akceptacji środowiska medycznego dla nowego wyrobu medycznego, poprzez ustalenie modelu biznesowego atrakcyjnego zarówno dla Spółki, jak i dystrybutora, przeprowadzenie certyfikacji i uzyskanie zgód lokalnych urzędów, opracowanie planu marketingowego, a kończąc na uwzględnieniu modelu finansowania służby zdrowia na danym rynku (wydatki ponoszone przez kobiety z własnych środków vs. refundacja przez państwo lub ubezpieczycieli). Skuteczne wprowadzenie tak zaawansowanego wyrobu medycznego wymaga jednoczesnego spełnienia się w/w warunków. W momencie ich finalizacji Spółka opublikuje stosowny komunikat o zaistniałym zdarzeniu. Ponadto jednym z elementów związanym z wejściem na rynki zagraniczne są prace zmierzające do uzyskania rejestracji Systemu BRASTER, tam gdzie jest to niezbędne do rozpoczęcia sprzedaży. Obecnie takie procesy rejestracyjne prowadzone są m.in. w Brazylii, RPA, USA czy Meksyku.

Zarząd planuje publikację raportów okresowych w zaplanowanych wcześniej terminach. Prowadzi również otwartą komunikację ze wszystkimi grupami interesariuszy, na bieżąco udzielając odpowiedzi na pojawiające się pytania, a planowane działania komunikacyjne obejmują zarówno spotkania z przedstawicielami instytucji finansowych, jak również czat dla inwestorów indywidualnych.

Zarząd Spółki BRASTER S.A.

Zobacz także

Czat inwestorski z Prezesem Zarządu Spółki BRASTER 10 maja 2018 r. o godz. 13

Czytaj więcej
Czat inwestorski z Prezesem Zarządu Spółki BRASTER 10 maja 2018 r. o godz. 13

Braster uruchamia sprzedaż na pierwszym rynku zagranicznym

Czytaj więcej
Braster uruchamia sprzedaż na pierwszym rynku zagranicznym

1 dzień 5 dni 1 miesiąc Okres od: do: Wolumen Kurs pl

Raty PayU to możliwość zapłacenia za zakupy w ratach (od 3 do nawet 36)

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień plików cookie w Twojej przeglądarce oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies